Vedtægter

I Foreningen NORDENs Ungdom er vi ikke blege for at engagere os i vores samtid og vi mener, at det er vigtigt at værne om de unges fortsatte mulighed for at uddanne sig, lære af hinanden og rejse på tværs af landegrænserne. Men for at være i stand til at muliggøre dette, har man brug for et solidt fundament, og det er vores vedtægter der er fundamentet for vores organisation. Det er vores vedtægter der sætter rammerne for vores demokratiske strukturer og definerer vores formål.


Vores vedtægter lyder som følgende:

§ 1 Formål 

Foreningen NORDENs Ungdom er en dansk ungdomsforening for nordisk samarbejde og har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske unges samvirke indadtil og udadtil. Foreningen NORDENs Ungdom er partipolitisk uafhængig. 

§ 2 Nordiske samarbejdspartnere 

Foreningen NORDENs Ungdoms virksomhed udøves i samarbejde med de tilsvarende ungdomsforeninger i resten af Norden. Foreningerne danner tilsammen Foreningerne NORDENs Ungdomsforbund, FNUF. 

§ 3 Organisation 

Foreningen NORDENs Ungdom omfatter landsforeningen og lokalafdelingerne og udgøres af medlemmerne. 

§ 4 Medlemskab 

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver enkeltperson, som vedkender sig foreningens formål, jf. § 1, og ønsker at støtte dens virke. Medlemmet optages i den nærmeste lokalafdeling, medmindre en anden ønskes, og kan ikke være medlem af mere end en lokalafdeling på samme tid. 

Stk. 2 Som støttemedlem kan optages foreninger, virksomheder e.a. juridiske personer samt grupper og privatpersoner, der ønsker at støtte foreningens virke. Støttens form aftales med landsstyrelsens udpegede. 

Stk. 3  Udmeldelse skal ske via e-mail til lokalafdelingens bestyrelse eller via medlemssystemet. 

Stk. 4 Medlemmer der skader foreningens virke, kan ekskluderes ved ¾ flertal i landsstyrelsen. Eksklusionen kan påklages til landsmødet, hvor den skal bekræftes ved ¾ flertal. Et ekskluderet medlem har taleret, men ikke stemmeret, til landsmødet. 

§ 5 Kontingent 

Stk. 1 Kontingentbeløbet for enkeltpersoners medlemskab fastsættes på landsmødet for det efterfølgende regnskabsår. 

Stk. 2 Medlemmer der er fyldt 30 år ved indgangen til et regnskabsår, betaler et kontingent svarende til det dobbelte beløb fastsat af landsmødet, jf. 

Stk. 3 Kontingentbeløbet for lokalforeningers medlemskaber fastsættes på landsmødet for det efterfølgende regnskabsår. Lokalforeningens medlemsantal vurderes d. 31. december året før. Dette beløb kan ikke overstige kontingentbeløb for enkeltpersoners medlemskab. 

Stk. 4 Medlemskaber, hvis kontingentindbetaling er i restance, kan udmeldes og slettes ved mindst en måneds varsel efter godkendelse af landsstyrelsen eller det pågældende medlems lokalafdelings bestyrelse. 

Stk. 5 Tvister vedrørende medlemmers kontingentforhold afgøres af landsstyrelsen.  

§ 6 Landsmøde 

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er landsmødet. 

Stk. 2 Landsmødet afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 6 ugers varsel af landsstyrelsen. 

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på landsmødet, skal være landsstyrelsen i hænde senest 22 dage før landsmødets begyndelse. ”Landsstyrelsen udsender alle forslag fra landsstyrelsen såvel som foreningens medlemmer til foreningens medlemmer senest 14 dage før landsmødets begyndelse, og 5 dage inden eventuelt ekstraordinært landsmøde. 

Stk. 4 Dagsorden for ordinært landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Landsformandens beretning 

3. Forslag fra landsstyrelsen 

4. Forslag fra foreningens lokalafdelinger og medlemmer

 5. Godkendelse af regnskabet 

6. Valg af landsformand 

7. Valg af næstformand 

8. Valg af kasserer 

9. Valg af op til 4 styrelsesmedlemmer og 2 styrelsessuppleanter 

10. Valg af to kritiske revisorer 

11. Godkendelse af justeret budget for det løbende år 

12. Præsentation af lokalafdelingsrepræsentanter 

13. Eventuelt

Stk. 5 De stemmeberettigede til landsmødet er: 

a. Landsformanden 

b. Næstformanden 

c. Kassereren 

d. Styrelsesmedlemmerne 

e. Lokalafdelingernes formænd eller disses stedfortrædere 

f. Én delegeret fra hver lokalafdeling for hver hele 25 medlemmer i afdelingen pr. d. 31. december året før

Stk. 4 En repræsentant fra hver lokalafdeling vælges af lokalafdelingen. Et landsmødevalgt medlem kan ikke samtidigt være lokalafdelingsrepræsentant. 

Stk. 5 Foreningen NORDEN har en observatørplads i landsstyrelsen. 

Stk. 6 Landsstyrelsen kan tildele andre foreninger en observatørplads i landsstyrelsen. 

Stk. 7 Hvis landsstyrelsen ved forfald ikke kan konstituere sig selv, skal den indkalde til landsmøde, efter reglerne om indkaldelse til ekstraordinært landsmøde.

§ 7 Landsstyrelse 

Landsstyrelsen varetager foreningens virke og træffer de fornødne beslutninger mellem hvert landsmøde. Landsstyrelsen er ansvarlig over for landsmødet. 

§ 8 Landsstyrelsens sammensætning 

Stk. 1 Landsstyrelsen udgøres af landsformanden, næstformanden, kassereren, styrelsesmedlemmer og lokalafdelingsrepræsentanterne. 

Stk. 2 Landsformanden, næstformanden og kassereren vælges individuelt på landsmødet 

Stk. 3 Op til fire styrelsesmedlemmer og to suppleanter kan vælges kollektivt på landsmødet ved opstilling.

§ 9 Landsstyrelsens arbejde 

Stk. 1 Landsstyrelsen konstituerer sig ved ansvarsområder samt fastsættelse af forretningsorden og regnskabsinstruks. Landsstyrelsen nedsætter udvalg og fastlægger retningslinjer efter behov. Ved forfald udover de på landsmødet valgte suppleanter, kan landsstyrelsen supplere sig selv ved enstemmighed. 

Stk. 2 Ved stemmelighed i landsstyrelsens afstemninger er landsformandens stemme afgørende. 

Stk. 3 Landsstyrelsens møder er åbne for foreningens medlemmer, der kan få referat af landsstyrelsesmøder ved henvendelse til landsstyrelsen.

§ 10 Forretningsudvalg 

Stk. 1 Landsstyrelsens forretningsudvalg udgøres af landsformanden, næstformanden og kassereren. 

Stk. 2 Forretningsudvalget varetager foreningens daglige forretninger og forbereder landsstyrelsens møder. Forretningsudvalget er ansvarligt over for landsstyrelsen. 

Stk. 3. Varige anskaffelser til landsforeningen skal godkendes på landsmødet. 

§ 11 Tegningsret 

Foreningen tegnes af landsformanden, og i dennes forfald af næstformanden. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog af landsmødet på baggrund af indstilling fra landsstyrelsen. Formanden har fuldmagt til foreningens konto. Kassereren skal tildeles fuldmagt til foreningens konto ved anmodning om dette. 

§ 12 Lokalafdelinger 

Stk. 1 For nye lokalafdelinger gælder de vedtagne standardvedtægter. Nye lokalafdelinger skal godkendes af landsstyrelsen. 

Stk. 2 Har en lokalafdeling ikke afholdt generalforsamling inden udgangen af marts, sørger landsstyrelsen for indkaldelse hertil. Lokalafdelingerne har selvstændig økonomi og er beslutningskompetente. 

Stk. 3 Opløses en lokalafdeling, overføres dennes midler til den lokalafdeling der overtager medlemmerne. Hvis medlemmerne ikke overgår til en anden lokalafdeling, tilgår midlerne Foreningen NORDENs Ungdom. 

Stk. 4 Medmindre andet ønskes, tilføres den enkelte lokalafdeling alle nye medlemmer i dennes geografiske område.

§ 13 Regnskab 

Stk. 1 Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2 Landsstyrelsen beslutter senest ved regnskabsårets udgang under hensyn til eventuel ansøgning om tilskud om revisor skal være registreret eller statsautoriseret. 

Stk. 3 Regnskabet skal revideres af to kritiske revisorer valgt af landsmødet. De kritiske revisorer kontrollerer at virksomheden er i overensstemmelse med foreningens formål. 

Stk. 4 Regnskabet fremlægges til godkendelse på landsmødet af Foreningen NORDENs Ungdoms kasserer.

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Til ændringer i vedtægterne kræves ¾ flertal blandt de stemmeberettigede på landsmødet. 

§ 15 Opløsning 

Stk. 1 Landsmødet kan træffe beslutning om Foreningen NORDENs Ungdoms opløsning med ¾ flertal blandt de stemmeberettigede. Dette skal i så fald ske på to på hinanden følgende landsmøder, hvoraf det første skal være ordinært. Forslag om opløsning skal fremgå af dagsordenen. 

Stk. 2 Der skal være mindst 14 dage fra det ordinære landsmøde, hvorpå forslag om nedlæggelse er fremsat, til næste landsmøde, hvorpå den endelige beslutning træffes. 

Stk. 3 Ved Foreningen NORDENs Ungdoms nedlæggelse overføres dennes midler til Foreningen NORDENs landsforening og henlægges til senere oprettelse af en ungdomsorganisation under Foreningen NORDEN, subsidiært uddeles efter landmødets beslutning til en anden eller andre ungdomsorganisationer med lignende formål i Danmark eller de øvrige nordiske lande. 

§ 16 Ikrafttrædelse 

Disse vedtægter er vedtaget i Aarhus d. 12. september 2020


Du kan downloade vores vedtægter som pdf